رفتار مردم عمان، آمیزه‌ای از تاریخ، فرهنگ و ارزش‌ها